(1)
Lovett, L. Shan-Ni Language. Parami J. Educ. 2020, 1, 27–31.